Reprodukcijska fotografija 2

Kolegij                         19468 REPRODUKCIJSKA FOTOGRAFIJA 2

Nositelj kolegija          doc. dr. sc. Maja Strgar Kurečić

Vrijeme izvođenja       VI. semestar, 2 + 0 + 1,  ECTS: 4 boda

 
 
Okvirni sadržaj predmeta

Višebojna slike u grafičkom okruženju i ostalim reprodukcijskim medijima. Ulazne i izlazne veličine kod višebojne reprodukcije. Jednotonski višebojni, višebojni višetonski originali, osnovne značajke. Sustavi miješanja boja aditivno, suptraktivno i rastersko. Optička mjerenja, denzitometrijska i spektrofotometrijska koja se koriste s ciljem provođenja kvalitete reprodukcije. Principi nauke o bojama koji se koriste kod reprodukcije višebojnih slika. Podešavanje značajki ulaznih jedinica. Sustav selekcija boja, filteri, idealne i realne refleksije boja. Priprema originala za različite sustave reprodukcije. Načini korekcija boja i tonova kod analognih i digitalnih sustava potrebnih za kvalitetnu reprodukciju. Obrada slike pomoću programske podrške, definiranje stranice slike i teksta. Akromatske metode i njihovo značenje u grafičkoj reprodukciji, repromodulacija. Pojava Moire-a i rasterski kutevi kod višebojne reprodukcije. Izrada izvadaka zadanih stranica. Sustavi provjere i prikazivanja rezultata vođenog procesa reprodukcije prije otiskivanja, na zaslonu i sustavima probnih otisaka.

 
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija

Vođenje procesa višebojne reprodukcije.

 
Oblici i provođenja nastave i način provjere znanja

Predavanja i vježbe, kolokvij i ispit.

 

Popis literature potrebne za studij

H. Kipphan et al., Handbook of Print Media, Springer, Berlin, 2001.

G. S. Field, Color Scanning and Imaging Systems, GATF, Pittsburgh, 1990.

P. Green, Understanding Digital Color -2nd ed., GATF Press, Pittsburgh, 1999.

 
Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

R. W. G. Hunt, Reproduction of Color, Fountain Press, London, 2002.

 
Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni.

 
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Uspjeh na ispitu, anketa.