Boja u digitalnom okruženju

Kolegij                         19484 BOJA U DIGITALNOM OKRUŽENJU

Nositelj kolegija          Izv. prof. dr. sc. Darko Agić

Vrijeme izvođenja       VIII. semestar, 1 + 1 + 0,  ECTS: 3 boda

 
 
Okvirni sadržaj predmeta

Različiti sustavi reprodukcije i mediji reprodukcije. Principi stvaranja slike u različitim medijima, digitalni originali. Značajke i primjena slika i crteža, računalno generirani originali. Slika kao informacija, načini prikazivanja i određivanja značajki slikovnih informacija. Primjena RGB, CMYK, Lab, HSV, HSB prostora boja.. Transformacije iz jednog prostora boje u drugi prostor boja. Razmatranje reprodukcijskog sustava sa spektralnog stanovišta, spektralna osjetljivost separacijskog sustava. Opseg boja koji uređaj može prikazati (gamut), transformacije kolorimetrijskih značajki boja, metamerija. Značajke profila u digitalnom procesiranju slike. Korekcije tonova i boja za pojedine potrebe Dithering i LUT tablice. Primjena odabranih kompresija za različite namjene procesiranja slike. Primjena profila pro korištenju sustava za upravljanje boja, workflow u grafičkom procesu..Procjenjivanje i ocjenjivanje rezultata reprodukcije. Kriteriji odnosa originala i kvalitete reprodukcije.

 
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija

Ujedinjavanje značajki različitih tehnoloških postupaka vezanih uz reprodukciju boja kod reprodukcije.

 
Oblici i provođenja nastave i način provjere znanja
Predavanja, seminari.
 

POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ

P. Green, Understanding Digital Color, GATF, Pittsburgh, 1995.

M. Nyman, Four Colors - One Image. Peach Press, Berkeley, San Francisco, 1995.

 
Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

R. Norman, Electronic Color, Van Nostrand Reinhold, New York, 1990.

 
Način polaganja ispita
Pismeni i usmeni.
 
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta
Anketa.