Primjena digitalne fotografije u reprodukcijskim medijima

Kolegij                         19473 PRIMJENA DIGITALNE FOTOGRAFIJE U

          REPRODUKCIJSKIM MEDIJIMA

Nositelj kolegija           Doc. dr.sc. Maja Strgar Kurečić

Vrijeme izvođenja       VII. semestar,  2 + 0 + 1,  ECTS: 4 boda

 

 

Okvirni sadržaj predmeta

Razvoj digitalne fotografije kroz povijest. Usporedba konvencionalnog toka rada sa digitalnim tokom rada u grafičkoj reprodukciji. Osnovne kategorije digitalnih fotoaparata i njihova primjenjivost u pojedinim reprodukcijskim medijima. Objektivi - utjecaj formata senzora na promjenu žarišne dužine. Karakteristike digitalnih fotoaparata vezane uz kvalitetu reprodukcije; rezolucija, dubina bitova, senzori (CCD, CMOS, Foveon X3). Usporedba osjetljivosti troslojnog filma i osjetljivosti CCD senzora. Utjecaj temperature boje svjetla na reprodukciju boja. Utjecaj šuma na kvalitetu reprodukcije. Kontrola tonskog raspona uz pomoć histograma i krivulja. Tehnike povećavanja dinamičkog raspona na digitalnoj fotografiji. Metodologija za testiranje kvalitete slike snimljene digitalnim fotoaparatom. Procesiranje slike za pojedine reprodukcijske medije. Primjena Color Managementa i ICC profila. Formati zapisa datoteka (TIFF, JPEG, GIF, PDF, Photo CD, PICT, PNG). Načini arhiviranja digitalnih datoteka. Autorsko pravo i vodeni žigovi. Nova tehnološka dostignuća, novi standardi. HDR fotografija.

U sklopu predavanja predviđa se pozvano predavanje koje bi održao profesionalni fotograf.

 

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija

U ovom kolegiju studenti se upoznaju s najnovijom tehnologijom digitalne reprodukcije slika, principom rada digitalnog fotoaparata te primjenom digitalne fotografije u grafičkoj industriji.

 

Oblici i provođenja nastave i način provjere znanja

Predavanje i vježbe. Kolokvij, pismeni i usmeni ispit.

 

Popis literature potrebne za studij


M. Strgar Kurečić; Osnove digitalne fotografije, Školska knjiga, Zagreb, 2017.

M. Langford, E. Bilissi; Langford's Advanced Photography, 7th edition, Focal Press, UK, 2008.


 

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni, nakon položenog kolokvija.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Anketa.