Reprodukcijska fotografija 1

Kolegij: 19549 REPRODUKCIJSKA FOTOGRAFIJA 1

Nositelji kolegija: Izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić; Doc. dr. sc. Ante Poljičak

Vrijeme izvođenja: V. semestar, 2 + 0 + 1, ECTS: 4 boda


Okvirni sadržaj predmeta

 

Značenje pripremnih faza u grafičkoj reprodukciji, povezivanje sa drugim područjima. Opisivanje značajki različitih analognih i digitalnih originala. Upoznavanje s različitim ulaznim uređajima:kamera, skeneri i digitalna kamera. Načini prihvata slike sa različitih ulaznih uređaja. Osnovni pregled tehnika za akviziciju, obradu i reprodukciju slike u digitalnom i analognom okruženju. Kratki uvod u linearnu algebru. Metode akvizicije digitalne slike. Uzorkovanje i kvantizacija prilikom A/D konverzije. Moderni pristup problemu slikovne analize i računalne obrade slike. Osnovni model degradacije slike u reprodukcijskom kanalu. Formati slike sa stajališta slikovne analize. Analiza najčešće korištenih algoritama za restauraciju i retuširanje slike. Objektivne mjere za određivanje kvalitete slike. Razlika između klasičnih i informacijskog vođenog načina pripreme. Sustavi digitalizacije slike. Digitalno procesiranje slike za potrebe određene tehnike tiska. Pojam rasterskih sustava i rasterske slike. Značajke analognog i digitalno realiziranog rasterskog elementa. Klasični i elektronski sustavi izgradnje rasterskih elemenata.

Grafički prikaz reprosustava uz kontrolu mjernih podataka. Upoznavanje mjernih tehnika koji se koriste za višetonsku i rastersku sliku, gustoća zacrnjenja, integralna gustoća, pokrivenost površine. Sustavi prikazivanja, analiza rezultata.


Razvijanje općih i specifičnih kompetencija

Upoznavanje sa specifičnim uređajima, pohranom podataka i daljom primjenom, načini praćenje kvalitete reprodukcije, te korištenje programske podrške.


Oblici i provođenja nastave i način provjere znanja

Predavanja i vježbe, kolokvij, ispit (usmeni i pismeni).


Popis literature potrebne za studij

R. C. Gonzalez & R. E. Woods, Digital Image Processing - 3rd ed., Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2007.

C. Solomon, T. Breckon, Fundamentals of Digital Image Processing: A Practical Approach with Examples in Matlab, Wiley-Blackwell, 2010

J. , Photography: Black and White, GATF, Pittsburgh, 1985.

D. Morgenstern, Rasterungstechnik, fotomehanisch und elektronisch, Polygraph Verlag, Frankfurt/M, 1985.

G. S. Field, Color Scanning and Imaging Systems, GATF, Pittsburgh, 1990.


Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

Helmut Kipphan(Ed.): Handbook of Print Media Technologies and Production Methods,  Springer Verlag, 2000.


Način polaganja ispita

Usmeni i pismeni.


Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Uspjeh na ispitu, anketa.