ObavijestiZaključna ocjena iz Kolegija formira se iz bodova sakupljenih iz:

-    seminarskog rada (max. 20 bodova)

-    mape sa radovima ili foto esej (max. 30 bodova)

-    kolokvija 1 (max. 20 bodova)

-    kolokvija 2 (max. 20 bodova)

-    zalaganju na vježbama i dolasku na sva predavanja (max. 10 bodova).

 

Ukoliko student na kraju semestra sakupi više od 65 bodova ostvaruje mogućnost direktnog upisa ocjene u indeks prema slijedećoj tablici:

65 - 70 bodova  = dovoljan

71 - 80 bodova  = dobar

81 - 90 bodova  = vrlo dobar

            91 i više  = odličan

Ako student nije zadovoljan ocjenom ima mogućnost polaganja pismenog ispita na redovnom ispitnom roku!
Kriteriji za bodovanje seminarskog rada:


VAŽNA OBAVIJEST!!!

KOLOKVIJ 1 održat će se u utorak 28.11. u 9:50 dvorana C (a ne u petak 1.12.)