Ante Poljičak


Dr. sc. Ante Poljičak rođen je 1981. godine u Šibeniku gdje završava srednju tehničku školu. Školovanje nastavlja u Zagrebu na Grafičkom fakultetu, tehničko-tehnološki smjer, gdje je diplomirao 2006. godine. Na istom fakultetu upisuje doktorski studij, a od 2007. radi kao znanstveni novak na projektu Ministarstva znanosti „Razvoj metoda mjerenja površina tiskovnih formi“, br. 128-1201785-2228. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Zaštita vlasništva reproducirane slike umetanjem digitalnog vodenog žiga“ obranio je 30. lipnja 2011. Godine na Grafičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom dr. sc. Lidije Mandić. Od 2011. godine aktivno sudjeluje u radu znanstvenog časopisa Acta Graphica, te 2012. godine postaje tehnički urednik. Od iste godine je član društva IEEE i IEEE Computer Society.

Njegovi istraživački interesi uključuju digitalnu obradu slike, steganografiju i modele za prikaz boja. Njegov istraživački rad je trenutno usmjeren na Fourierovu transformaciju slikovne informacije i primjenu quaterniona na zaštitu otisnute slikovne informacije.

Odabrani radovi:

Poljicak, A. et al., 2016. Portable real-time DCT-based steganography using OpenCL. Journal of Real-Time Image Processing, pp.1–13. Available at: http://link.springer.com/10.1007/s11554-016-0616-9. Download PDF

Poljicak, A., Dolic, J. & Pibernik, J., 2016. An optimized Radial Basis Function model for color characterization of a mobile device display. DISPLAYS, 41, pp.61–68. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.displa.2015.12.005. Download PDF

Poljicak, A., Mandic, L. & Agic, D., 2011. Discrete Fourier transform–based watermarking method with an optimal implementation radius. Journal of Electronic Imaging, 20(3), pp.33008-1-33008–8. Available at:  doi:10.1117/1.3609010 - Download PDF Download Source Code (MATLAB)

Poljičak, Ante; Mandić, Lidija; Agić, Darko; Strgar Kurečić, Maja Robustness of a DFT Based Image Watermarking Method Against AM Halftoning, Tehnički vjesnik, 18 (2) (2011), 161-166

Potpuna lista radova nalazi se ovdje.